Facebook Button

Aktuelles:

Mitgliederbereich für Einsatzstellen

Interessante Informationen und Dokumente

finden Sie nach dem Login.

Login
Login

Mitgliederlogin | Passwort vergessen?

Hier können Sie einen neuen Zugang beantragen »

Benutzername

Passwort

 

Registrierung

Bitte füllen Sie die folgenden Felder aus und klicken Sie auf Speichern, um auf dieser Webseite ein Benutzerkonto anzulegen. Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.


Vorname


Nachname


Name der Einrichtung


E-Mail-Adresse


Telefon


Fax


Geburtstag

Bitte wählen Sie auch einen Benutzernamen und ein Passwort für Ihr Benutzerkonto auf dieser Internetseite.


Benutzername


Passwort


Passwortbestätigung

Validation Code

Bitte geben Sie den oben gezeigten Bestätigungscode in das Textfeld ein.

Suche

 

 
Mobile Navi

Bildergalerie

Bild
A A A
Druckversion

Gönüllü Hizmet

Diyakozluk ve Kilisede FSH ve BFD

13.05.2014

Diyakozluk Te?kilat? ve Kilisede Gönüllü Sosyal Hizmet Y?l? ve Federal Gönüllüler Hizmeti

S?radanla?an hayat? geride b?rakmak, okulu unutmak ve farkl? bir ?eyler yapmak isteyenler:

Yeni görevleri üstlenmek ve mesleki bak?mdan kendine yön bulmak m? istiyorsun?
Okulu bitirdikten sonra sosyal alanda faydal? hizmetler verebilmenin yollar?n? m? ar?yorsun?
Okuldan sonra meslek ya da yüksekokul e?itimine ba?layana kadar geçecek olan zaman? faydal? bir ?ekilde de?erlendirmek mi istiyorsun?
Meslek ya da yüksekokul e?itimi için ek yeterlikler kazanmak m? istiyorsun?

Gönüllü Sosyal Hizmet Y?l? (Freiwilliges Soziales Jahr - FSJ) ve Federal Gönüllüler Hizmeti (Bundesfreiwilligendienst - BFD) ile bulabilece?in ?eyler ?unlard?r:

…16 ila 27 ya? aras? genç insanlar için e?itim program?

…12 ayl?k gönüllü hizmetin için sosyal, sa?l?k bak?m? ve kültürler aras? çal??ma alanlar?ndan birinde kendi tercihine göre bir hizmet yeri

…deste?in ve aktif kat?l?m?nla sosyal çal??maya katk?da bulunmu? olman?n verdi?i memnuniyet duygusu

…ek bir avantaj olarak meslek e?itimi ya da yüksekokul e?itimi için kontenjanlarda artan ?ans.

Yard?m?n Gerekiyor

Yarat?c?l???n, fikirlerin ve yeteneklerinle 700 farkl? hizmet yerinden birinde katk? sa?layabilirsin.
Olas? çal??ma alanlar? ?unlard?r:

 • Çocuk ve gençler
 • Engelli insanlar
 • Hasta insanlar
 • Ya?l? insanlar
 • Özel durumlarda olan insanlar

Neyi ve Nerede

?ster pedagojik alanda, ister sa?l?k, kültür, spor, müzik, zanaat veya ev idaresi alanlar?nda:
Gönüllü hizmetini verece?in alan? kendin seçersin

 

Senin Özelliklerin:

 • Sosyal ve kilise çal??mas? çerçevesindeki faaliyet alanlar?na merak
 • Bir y?l gönüllü hizmet vermeye motivasyonlu
 • Ba?ka insanlara ve onlar?n ya?am durumlar?na aç?k
 • Ki?ili?in hakk?nda tefekkür yapmaya istekli
 • Ba?kalar?yla görü? al??veri?i yapmaya haz?r
 • H?ristiyanl?k inanc? ve dinlerle ilgili hususlara e?ilmeye ilgi

Alaca??n ?eyler:

Verece?in hizmet süresinde alacak oldu?un ?eyler ?unlard?r

 

 • Konuya uygun pratik bilgilendirme ve pedagojik destek
 • ?çeri?ini aktif olarak belirleyebilece?in 25 e?itim günü
 • 26 izin günü
 • Cep ve ia?e harçl???
 • Gerekirse lojman
 • Birçok indirim hakk? sa?layan bir Gönüllü Kimli?i
 • Geni? kapsaml? sosyal ve sa?l?k sigortas?
 • Gerekirse çocuk paras?
 • Kilisenin kurumlar? ve meslek e?itim kurulu?lar?na ba?lant?lar
 • Gönüllüler hizmeti tamamland?ktan sonra, i? ve e?itim kurulu?lar?na ba?vurular?nda sana yard?m edecek olan bir bonservis

Bunun d???nda Gönüllüler Hizmeti birçok sosyal meslek e?itimi ve yüksekokul program? için önceden yerine getirilmesi gereken staj yerine kabul edili

Bilgilendirme Etkinlikleri

Düzenli aral?klarla gönüllü hizmet programlar? (FSJ ve BFD) hakk?nda bilgilendirme etkinliklerini düzenliyoru

 

Güncel etkinlik tarihlerini ve yerlerini internet sayfam?zdan 
ö?renebilirsin: www.freiwilligendienste-niedersachsen.dep>

Ba?vurman?n Yolu

??te böyle ba?vurabilirsin

 

Ba?vuru formu ile aralar?nda daha önce hizmetini tamamlam?? olan ki?ilerin deneyimlerini aktard??? raporlar?n da bulundu?u bir tak?m bilgi materyallerini, a?a??daki adreste bulabilirs

 

 

www.freiwilligendienste-niedersachsen.de
www.facebook.com/freiwilligengagiert

 

 

Senin yapman gereken, formu doldurup göndermek ya da do?rudan internet üzerinden ba?vurmak. Genellikle ba?vurundan sonra seninle tan??mak üzere görü?meye davet edilirsin. Sonra ise hizmete ba?layabilirs

 

Biz kimiz

 

Almanya’da resmi onayl? her Gönüllü Hizmet yeri belirli bir ta??y?c? kurulu?a ba?l?d?r. Söz konusu kurulu?, programda öngörülen e?itim günlerini düzenler ve gönüllüler ile hizmet yerlerinin sorunlar? oldu?unda ba?vurabilece?i yerlerdir.

 

Diakonisches Werk evangelischer KIrchen in Niedersachsen e.V. (A?a?? Saksonya Diyakozluk Te?kilat? Derne?i), protestan ta??y?c? kurulu?lar grubuna ba?l? bir kurulu?t

 

Soru veya görü?lerini iletmek için do?rudan ba?vurabilece?in adr

 

Diakonisches Werk evangelischer Kirchen in Niedersachsen e.V.
Referat Freiwilligendienste

Ebhardtstraße 3 A, 30159 Hannover
Telefon:     05 11 - 36 04 - 293, - 276
Telefax:     05 11 - 36 04 - 137
freiwilligendienste@diakonie-nds

 

 

Referat Freiwilligendienste
Dienststelle Braunschweig 

Goslarsche Str. 33, 38118 Braunschweig
Telefon:     05 31 - 20 81 46 - 47
Telefax:     05 31 - 20 81 46 - 55
freiwilligendienste@diakonie-nds

 

 

www.diakonie-niedersachsen.de
www.freiwilligendienste-nie

Kontakt

Diakonisches Werk evangelischer Kirchen in Niedersachsen e.V.
Ebhardtstraße 3A
30159 Hannover

 

Aktuelles:

bfd
bfd

Seite empfehlen

Füllen Sie die Felder aus, und klicken Sie auf Senden, um diese Seite weiterzuempfehlen!

Code